Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   E-Service
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าหิน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ระบบควบคุมภายใน
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
   การตรวจสอบภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   ระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท.
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
   โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ข่าวกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ) (ดู : 596) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ) (ดู : 405) 14 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติ) (ดู : 499) 13 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 (ดู : 507) 3 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) ม.2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 493) 30 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 447) 26 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 281) 18 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63) (ดู : 278) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-ดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดู : 305) 25 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายทุ่งพุทธ 2 ม.10 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 282) 24 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) ม.3 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 299) 24 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน (ดู : 170) 19 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน (ดู : 168) 19 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน (ดู : 166) 19 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563) (ดู : 319) 19 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายหน้าช่อง ม.7 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 283) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายเขาใหญ่ ม.8 (ดู : 315) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายอบต.ท่าหิน-เขาดิน ม.9 (ดู : 340) 23 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง โครงการจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ท่าหิน (ดู : 310) 14 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 343) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (ดู : 336) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 4) (ดู : 321) 8 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 331) 4 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 351) 4 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง ม.9 (ข้อบัญญัติ 62) (ดู : 327) 2 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช.-ช่องไทร 2 ม.8 (ดู : 368) 26 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) ม.9 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 354) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายรพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 313) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายหน้าช่อง ม.7 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 297) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ62) (ดู : 297) 18 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 3) (ดู : 301) 9 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายรพช.-ซี.พี. ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) (ดู : 313) 1 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (สามแยกตาเวียน) ข้อบัญญัติ62 (ดู : 326) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ม.1 (ช่วงกม.2+793-กม.2+908) (ดู : 292) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคสล. สายพรหมสวัสดิ์ ม.3 (ดู : 293) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) ม.3(ข้อบัญญัติ 62) (ดู : 304) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง (ช่วง กม.2+793 - กม.2+908) หมู่ที่1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี2562) (ดู : 312) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+150 - กม.2+265 ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี 2562) (ดู : 301) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4+140 - กม.4+234 หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 308) 10 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 318) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 294) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 318) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 293) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 289) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 294) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 278) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 314) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 313) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา-พรหมสวัสดิ์ ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 328) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 338) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 304) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 316) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 297) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 288) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 (ดู : 320) 21 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 293) 20 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 275) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 302) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 303) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 307) 14 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
E-mail Address : saraban@thahin.go.th
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs