Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   E-Service
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าหิน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ระบบควบคุมภายใน
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
   การตรวจสอบภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   ระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท.
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
   โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ข่าวกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 :: WWW.THAHIN.GO.TH ::  
นายธนิต พ่วงแม่กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
087-2691850

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศการขยายกำหนดเงลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 (ดู : 5)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน (ดู : 48)
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 48)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 36)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 42)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 41)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ)  (ดู : 596)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ) (ดู : 405)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติ) (ดู : 499)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 (ดู : 507)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) ม.2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 493)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม)  (ดู : 447)

 

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 559)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP    ลานกีฬา
 
หาดทรายรี สวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลกรมหลวง บ้านหัวเขาถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน คลิ๊กที่นี่
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
E-mail Address : saraban@thahin.go.th
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs