Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   E-Service
   กฎหมาย
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข่าวกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 :: WWW.THAHIN.GO.TH ::  
นายธนิต พ่วงแม่กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
087-2691850

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีปี65 (ดู : 41)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 52)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 152)
ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2565 อบต.ท่าหิน (ดู : 74)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 90)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ)  (ดู : 464)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ) (ดู : 309)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติ) (ดู : 392)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 (ดู : 414)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) ม.2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 383)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม)  (ดู : 358)

 

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอความร่วมมือผู้เข้ามาในจังหวัดชุมพร แสกน Save Chumphon เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การร่วมประชุมหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 418)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หมู่เกาะทะเลชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
E-mail Address : thahin.go.th@outlook.co.th
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs