Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (ดู : 3) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 4) (ดู : 12) 8 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 10) 4 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 8) 4 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง ม.9 (ข้อบัญญัติ 62) (ดู : 10) 2 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช.-ช่องไทร 2 ม.8 (ดู : 10) 26 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) ม.9 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 10) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายรพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 11) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายหน้าช่อง ม.7 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 11) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ62) (ดู : 13) 18 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 3) (ดู : 11) 9 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายรพช.-ซี.พี. ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) (ดู : 11) 1 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (สามแยกตาเวียน) ข้อบัญญัติ62 (ดู : 11) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ม.1 (ช่วงกม.2+793-กม.2+908) (ดู : 12) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคสล. สายพรหมสวัสดิ์ ม.3 (ดู : 10) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) ม.3(ข้อบัญญัติ 62) (ดู : 10) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง (ช่วง กม.2+793 - กม.2+908) หมู่ที่1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี2562) (ดู : 11) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+150 - กม.2+265 ม.1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี 2562) (ดู : 9) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4+140 - กม.4+234 หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 11) 10 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 9) 24 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 13) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา-พรหมสวัสดิ์ ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 13) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 10) 5 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 10) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 10) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 (ดู : 43) 21 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 20 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 10) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 9) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 12) 14 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทุ่งหนองไหล 3 (ดู : 11) 13 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายทุ่งหนองไหล 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 11) 12 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล.สายสระน้ำห้วยปลิง-ม.9 ด่านสวี หมู่ที่ 7 (ดู : 11) 3 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล. สายสระน้ำห้วยปลิง-ม.9 ด่านสวี ม.7 (ดู : 11) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายเขาเรี่ย หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 10) 18 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายเขาเรี่ย หมู่ที่ 8 (ดู : 110) 18 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 9 (ดู : 84) 22 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 96) 10 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมถังติดตั้งหมึกพิมพ์ (ดู : 99) 10 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (ดู : 86) 9 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 99) 8 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน (ดู : 97) 3 ส.ค. 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมุู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับโครงการชุมชนสะอาด ครัวเรือนปลอดโรค (ดู : 89) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายทุ่งพุทธ3 หมู่ที่10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งพุทธ 2 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินแดง-เขาเขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 3 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 (ดู : 116) 27 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (มิเตอร์น้ำพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) ม.10 (ดู : 99) 25 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs