Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   E-Service
   กฎหมาย
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การป้องกันการทุจริต
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข่าวกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปี2563 (ดู : 5) 1 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 7) 30 ก.ย. 2563
แผนการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ (ดู : 5) 30 ก.ย. 2563
แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดู : 7) 30 ก.ย. 2563
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี63 ฉบับที่ 2 (ดู : 32) 20 ก.ค. 2563
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 (ดู : 12) 9 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ปี 2563 (ดู : 35) 30 มิ.ย. 2563
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2563
การจัดเก็บ"ขยะอันตราย" (ดู : 8) 28 พ.ค. 2563
จดหมายข่าว 63 ฉบับที่ 1 (ดู : 39) 12 พ.ค. 2563
การรณรงค์การคัดแยกขยะ (ดู : 6) 4 พ.ค. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 6) 8 เม.ย. 2563
การกำจัดหน้ากากอนามัย (ดู : 5) 3 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 21) 30 มี.ค. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ดู : 94) 30 มี.ค. 2563
การลดใช้ถุงพลาสติก (ดู : 10) 14 ก.พ. 2563
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี63 (ดู : 25) 20 ม.ค. 2563
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน 2562 (ดู : 102) 9 ต.ค. 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 25) 1 ต.ค. 2562
คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ดู : 21) 1 ต.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 84) 1 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 96) 1 ต.ค. 2562
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2562 (ดู : 11) 30 ก.ย. 2562
สถิติการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ปี 2562 (ดู : 18) 30 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน (ดู : 87) 27 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 74) 24 ก.ย. 2562
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA (ดู : 91) 13 มิ.ย. 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ดู : 63) 3 มิ.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 67) 3 มิ.ย. 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ดู : 65) 3 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 70) 21 พ.ค. 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) (ดู : 60) 1 พ.ค. 2562
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2) (ดู : 63) 11 เม.ย. 2562
ประกาศอบต.ท่าหิน วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 83) 22 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 83) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 65) 7 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 130) 29 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 172) 9 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 140) 8 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ดู : 94) 6 พ.ย. 2561
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่่น (ดู : 72) 1 พ.ย. 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.ท่าหิน (ดู : 64) 1 พ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (ดู : 133) 20 ต.ค. 2561
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2561 (ดู : 62) 10 ต.ค. 2561
สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ2561 (ดู : 62) 5 ต.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต (ดู : 64) 5 ต.ค. 2561
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 61) 5 ต.ค. 2561
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 68) 5 ต.ค. 2561
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าหิน (ดู : 56) 5 ต.ค. 2561
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสารธารณะของ อบต.ท่าหิน (ดู : 144) 4 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 144) 3 ต.ค. 2561
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 57) 1 ต.ค. 2561
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 64) 18 ก.ย. 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2561 (ดู : 61) 10 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 147) 31 ส.ค. 2561
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA (ดู : 63) 21 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 154) 21 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 143) 20 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 92) 8 ส.ค. 2561
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.ท่าหิน ปี 2561 (ดู : 66) 20 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
E-mail Address : thahin.go.th@outlook.co.th
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs